Pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla

Pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, tak zákon č. 168/1999 sb. nazývá to, čemu se obecně říká povinné ručení. Toto pojištění je povinné pro všechna vozidla, která splňují kterýkoli z následujících požadavků:

  • Vůz je používán na veřejných komunikacích
  • Vůz má přidělenou registrační známku
  • Vůz má platný technický průkaz

pojištění vozidel Podle výše zmíněného zákona je nezbytné, aby bylo zákonné pojištění vyřízeno nejpozději ve lhůtě 14 dní od chvíle, kdy vozidlo začne splňovat podmínky nutné pro zřízení povinného ručení nebo ode dne skončení předchozího pojištění. Jinak je nutné nejpozději ve stejném termínu odevzdat příslušnému orgánu registrační známku a potvrzení o registraci vozu. Jediným platným dokladem o řádném pojištění vozu je podepsaná Zelená karta.

Co povinné ručení kryje a co ne

K čemu vlastně zákonné pojištění motorových vozidel slouží? Toto pojištění má za úkol krýt škody, které pojistník případně způsobí během zaviněné dopravní nehody na majetku nebo zdraví cizích osob. Veškeré škody jsou hrazeny pouze do výše sjednaných limitů pojistného plnění, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Zákon stanovuje minimální hranici těchto limitů na 35 000 000,-Kč, ale pojišťovny nabízejí různé varianty, v kterýchž mohou tyto limity dosáhnout až 100 000 000,-Kč. Volba limitů pojistného plnění je velmi důležitá, protože jednak výrazně ovlivní cenu povinného ručení a také v případě, že škody stanovené limity přesáhnou, musí pojistník doplatit zbývající částku z vlastních zdrojů. Povinné ručení není určeno ke krytí škod pojistníku, za tímto účelem je potřeba vyřídit si havarijní pojištění, které ochrání váš vůz v případě zaviněné nehody, ale také proti vandalismu, krádeži apod. Rovněž je možné si k zákonnému pojištění sjednat různá připojištění, například úrazové připojištění, pojištění skel, zavazadel, živelní připojištění atd.

Pokuty a sankce

Co se stane, když budete přistižen bez řádně vyřízeného povinného ručení? Zákon je v těchto případech poměrně přísný a může vám být uložena pokuta od 5 000 do 40 000,-Kč v závislosti na závažnosti prohřešku. Od roku 2008 je navíc v platnosti novela, která ukládá nezodpovědným řidičů povinnost uhradit příspěvek do Garančního fondu české kanceláře pojistitelů zpětně za každý den, kdy neplatili zákonné pojištění. Tento příspěvek činí 20 – 300,-Kč za den.

Pokud byste při silniční kontrole nepředložili Zelenou kartu, která je dokladem platného povinného ručení, hrozí vám pokuta ve výši 1500 – 3000,-Kč. Stejný postih vám hrozí za předložení karty nepodepsané.

Pokutu až 20 000,-Kč může inkasovat majitel vozu, který neodevzdá registrační známku a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu ve stanoveném termínu.